top of page

WesCoreTeamTalks
COST & RISK REDUCTION STRATEGIES
Davranış Odaklı Kurumsal Maliyet ve Risk Azaltma Eğitimi

CHI Lange Challenge 360 © 

24 Aralık / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Program Yürütücüsü:
Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu

"Kurumunuzun hedefler doğrultusunda performansını ve mukavemetini  büyümeye ve gelişmeye yönelik yukarıya taşırken amaçtan sapmadan sürdürülebilirliği nasıl sağlar ya da devam ettirebilirsiniz?" 
"Kuruma  ve çalışanlarına değer katan bir yapıya sahip risk yönetimi ve risk mitigasyonu nasıl sağlanır?"
Tüm müfredatın çıkış noktasıdır... 


Yönetici ve Liderlik  geliştirme programlarının, kurumsal riskin ve maliyetlerin azaltılmasında önemli derecede katkı payı vardır. Bir firmanın riskleri etkili bir şekilde yönetebilme yeteneği, büyük ölçüde, firma üzerinde ciddi etkileri olmadan önce bunları mümkün olan en kısa sürede tanımlama yeteneğine bağlıdır. Gereksiz finansal kayıpların giderilmesine yardımcı olur.
İşgücünün, malzemenin ve ekipmanın işe başlaması için harekete geçirilmesindeki gecikme, projenin başlangıç tarihini geciktirir, bu da sonunda bitiş tarihini geciktirir ve diğer ilgili faaliyetler etkilenir. 


O halde bu riskler  olası mali kayıplar onlenerek  nasıl yönetilir?


Kimler katılmalı:
- İstikrarlı büyümesine devam etmesini istediğiniz bir kuruluşunuz var  ya da onun çalışanlarından birisiniz, kurumun mensubusunuz 
- Küresel rekabet koşullarında varlığımız devam etsin ve  ayakta kalabilelim diyorsunuz 
- İş geliştirme faaliyetlerine yoğunlaştırarak arttırıyorsunuz.
- Sistematik ve süreklilik arzeden dinamik bir yapı ile ancak risklerimi ve maliyetlerimi yönetebilirim diyorsunuz.
- Bir tepe yöneticisisiniz ya da takım üyesi kendimin de içinde olduğu çalışanlarda bir risk ve maliyet bilinci ve kültürü yaratmak/ ya da yaymak  istiyorum kurumumda diyorsunuz . 
- Deneyimsel öğrenme benim için ve çalışanlar için  iyi diyorsanız
- Güçlü bir içerikle sıkıcı olmayan hatta bolca eğlenceli ve müfredatın tamamının eğitim sonrası özümsenmesi ve içselleştirilebilmesine olanak sağlayan bir öğrenme modeli ile kalıplara şablonlara tablolara sıkışıp kalmadan,kurumun riskleri ve maliyetlerini yönetmede uygunsuz insan davranışı ve neticede ortaya çıkan hataları engelemeye yönelik   analiz etme ve karar verip problem çözme becerilerimi geliştirmek için  chi lange challenge 360 ile farklı bakış açılarından ilham alarak ve bu yolda mukavemetimi arttırrak eğitimden ayrılmak istiyorum..ekibimle birlikte “biz “.olarak ayrışmadan ayrılmak istiyoruz  diyorsunuz. 
- Örgütsel politikalar ve prosedürlerlerde aksaklıklar yüzünden riski yönetemiyorum  diyorsunuz.
- Kuruluşunuzdaki işlerin  yapısal özelliklerinin ıyileştirilmesi ve bunun yanısıra , iş tatminsizliği ve monotonluğun aşılıp kurumda değer katan yetkinliklerle donanmış çalışanlarla riskleri  yönetip kaliteyi yukarı seviyeye taşımak istiyorsunuz . 
Bu eğitime katılmalısınız...


İçerik:
- Risk iştahı,risk eşiği  ve risk toleransı
- Sözleşme yönetimi riskleri modülünden sözleşme madde incelemeleri, genel bakış 
- Farklı sektörlerde clc360 davranış odaklı risk modüllerle tanışma
- Proje yönetimi risk yönetimi bağıntısı 
- Risk yönetimi ve proje esnekliği ile insan beyni  plastisitesi bağıntısı 
- Güvenlik prosedürleri ve uygulamalarının risk yönetimindeki önemi
- Güçlü değişim yönetimi ve proje esnekliği ile proje riskleri yönetimi
- Bütünleşik risk anlayışı riskin entegre yönetilmesi ve eskale edilmesi
- Proje bütçe, kapsam doğrultusnda risk yönetimi
- Proje karmaşıklığı ve risk unsuru
- Projelerde uyarlanabilir risk yönetimi
- Niteliksel ve nicelksel analizler ana hatlara bakış  
- Clc 360 ve boole cebir mantığı risk yönetimi bağıntısı 
- Proje yönetim planı içinde risk nerededir
- Olasılık ve etki değerlendirme çalışmaları ve karar mekanizması 
- Etki ölçeğindeki sonuçlara göre proje hedeflerine etkisi
- Proje risk değerlendirme stratejiler,
- Organizasyonel süreçler ve riske dair kavramsal incelemeler
- Risk yönetimi  konusunda yetki ve sorumluluk alanı belirleme
- Risk yönetimi planlama
- Tehlike, risk, belirsizlik, istenmeyen olay, ramak kala, arıza ve kaza
- Risk iştahı  risk eşiği ve risk toleransı gibi kavramlara bakış
- Spesifik, gerçekçi takım hedeflerinin risk stratejileri ile uyumlulaştırılması
- Kurumsal risk önleyici stratejilere davranışsal ve bilişsel yaklaşım
- Kurum itibarı ve risk  anlayışı arasındaki ilişki
- Kurumu ve iş gücümüzü beklenmedik tehlike ve risklere hazırlama
- Kurumsal risk yönetimine yeni bir bakış açısı
- Inovasyon, girişimcilik ve kurumsal risk dengesi
- Kurumsal otorite, liderlik yapısı ve risk anlayışı bağlantısı
- Risk yönetimi için gerekli temel liderlik becerilerine giriş
- Kurum içi birim, fonksiyon , süreçler bakımından risklerin belirlenmesi
- Bütünleşik yapıda kurumsal prosedürlerin önemi
- Kurumdaşlık bilincinin risk yönetimine etkisi
- Kurumsal eğitimlerin bilişsel davranışsal risklerin azaltılmasındaki önemi
- Teknik eğitimlerin risk azaltımında insan faktörü ile geliştirilmesinin önemi
- Yetersiz ve/veya uygunsuz  yönetimin risklere  etkisi ,
- Uygunsuz personel istihdamının risk yönetimine etkileri 
- İşlevsiz hantal prosedür, kural ve talimat tespit yöntemleri 
- Yetersiz güvenlik yönetim planı saptama yöntemleri
- Eğitim ve öğretim yetersizliği,
- Yetersiz sevyede gözetim, denetim rehberlik mentorluk liderlik mekanizmaları 
- Hatalı makine  ekipman ya da içerik  yerleşiminin riske etkileri 
- Yetersiz makine teçhizat  kontrol ve bakımlarının risklere etkisi 
- Kurumiçi prosedür kural ihmal ve ihlallerini önleme stratejileri
- Prosedürlerin benimsetilmesi sağlayacak fasilitasyon yaklaşımını risk azaltım etkisi
- Risk yönetimi özelinde liderlik becerileri
- Kariyer planlama sisteminin etkin risk yönetimine etkisi
- Kurumsal politika ve prosedürlerin geliştirilmesinin riske etkileri
- Etik kodlardan uzaklaşmadan riski yönetme becerileri
- Sektöre özel güvenlik açıkları bulma yöntemleri liderlik davranış boyutu
- Kurumsal faaliyeter, raporlama ve risk bağlantısı
- Kurum içi risk süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini araştırma  kurumun risk olgunluğunu arrtırmanın önemi 
- Kurumsal risk yönetimine clc 360  yaklaşımı ile çevik kurum yönetim anlayışı
- Kurum bünyesinde kaza ,kayıp riski yüksek çalışma alanlarının belirlenmesi için clc360metodoloji yaklaşımı 
- Etkin risk bilgisine ulaşma ve objektif veri anlamlandırma yaklaşımı 
- Risk analizinde kullanılabilecek matematiksel algoritma içermeyen nitel yöntemlere genel ve temel bir bakış  (örnek) delphi tekniği swot analizi yapılandırılmış görüşme beyin fırtınası ,anketler,neden sonuç analizi ,kök neden analizi  senaryo analizi  karar ağacı analizi fayda değer analiz
- Risklerin tanımlanması, analizi, ölçümüne yönelik metodlara genel bakış 
- Mevzuata ve diğer prosedürlere uyum ve uygunluğun sürekliliğinin yönetilmesi 
- Risklerin önceliklendirilmesi dinamik yaklaşım .
- Risk derecelendirme raporu
- Risk karar kontrol mekanizması işleyişi ve değişim yönetimi 
- Sağlıklı kararlar sağlıklı  verilere dayalı bir risk yönetiminin uzantısıdır  
- Risklerin yapısı ve boyutunu kavrama 
- Sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösteren  dinamik risk faktörleri
- Risklere uygun çözümlerin belirlenmesi ve uygulamaları, 
- Etkin  hedefe dönük risk stratejilerin oluşturulması, olgunlatırılması,uyumlulaştırılması.
- Olasılık ve etki değerlendirme çalışmaları ve çıktılarının mitigasyon evresine taşınması. 
- Etki ölçeğindeki sonuçlara  göre riskin  proje hedeflerine etkisi 
- Zarar ve risklerin maliyetinin düşürülmesinde insan faktörü 
- Hedeflen kurumsal değişimlerin başarılma imkan ve olasıklarının artması, 
- Belirsizlikten fırsat ve değer yaratma mekanizması nasıl çalışır  
- Kaynakların ve ödeneklerin daha etkin kullanımının sağlanması
- Önceden ön görülmeyen durumların (yani sürprizlerin) yaşanmasının engellenmesi 
- Risklere hazırlıklı olunulması, risk eliminasyonu 
- İş kazalarının önlenmesinde davranış odaklı emniyetin önemini kavrama 
- Yeni nesil teknolojiler bilgi toplumu ve risk ve fırsatlara yeni bir bakış 
- Bilgi güvenliği ve sibergüvenlik 
- Risk algısı ve kurumsal risk yönetimine etkileri 
- Medya dezenformasyon risk algısı yanılsamaları 
- Iso31000 mantığı ve bakıs açısı
- Risk kontrol önlemleri eliminasyon, değiştirme,izolasyon yeniden dizayn yönetsel önlemler kişisel koruycu ekipman
-Risk yönetimi ve kalite anlayışı 
-Düzeltici önleyici faaliyetler
- Hormonlar ve risk yönetimi 
- Stres ve risk yönetimi 
- İletişim stratejileri  ve risk yönetimi
- Müzakere teknikleri ve risk yönetimi stratejileri geçişken alanlar

Katı kurallar, güven eksikliği, olumsuz çalışma koşulları, örgüt kültürü, örgüt içi güç mücadelesi dinamikleri, kurum liderlik yapısı ve kurumdaşlık bilinci , kişisel özellikler gibi arkasındaki sebep ne olursa olsun kuruma, kurumun  çalışanlarına veya paydaşlarına zarar veren  antisosyal kurumsal  davranış, ayrımcılık, hırsızlık, sabotaj, taciz, alkolizm, madde kullanımı, işlevsiz davranış işe karşı (dirençli) geliştirilen davranış , kişi veya nesneye yöneltilen işyerinde şiddet, saldırganlık , kaba davranış , işyerinde mobbing ve daha burada sayılmayan niceleri kurumsal yaşamda duyduğumuz ama duymak hatta maruz kalmak  istemediğimiz  davranış , durum ve neticelere ilişkin kötücül tohumların , ufak ve toksik bir  buketi sadece .


Tüm bunlar kurumu ,kuruluş gayesi hedeflerinden uzaklaştıran risklerdir. Bu bağlamda kurumsal risk yönetiminde davranış odaklı teorileri, konuları bütüncül bir bakış açısıyla, intradisipliner yaklaşımları dikkate alarak anlamanın, yorumlamanın riski önleme ve/veya risk azaltılmasındaki rolünün yanısıra bu konuda her bir neden sonuç ilişkisinde durumsallığın önemini ortaya koymaktadır .CLC360 Davranış odaklı emniyet ve Risk  yönetii sistematik ve süreklilik arzeden dinamik bir yapı ortaya koymaktadır
 

Konuşmacı Biyografisi:

Biodata: Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu

Cross-disciplined globe-trotter (107 Countries completed as of Dec 2018) Turkish economist, instructor, auditor, mentor, judicial expert at Criminal and Civil Courts, academician (University), Visiting Professor (seminar basis), columnist, artist (Poet, creative writer, painter) , Diplomatic journalist was born in Istanbul 1968,–member of MSG Musical Work Owners Group Professional Association-NationalGeographic Society Member
Bachelor degree Faculty of Administrative Sciences Bachelor of Arts in Business Administration& Economics Bosphorus University. (double Major degree), Studied Law Certificate Associate Program in UK. Certified Notarized translator (English-Turkish) Licensed Scuba diver & licensed swimmer. (Apart from the Boshorus University Swimming Team awards; awarded licensed swimmer-Regular long distance swimming. Eurasia Corporate Games” Swimming on behalf of Turkcell leading GSM operator Telecommunication Company in Turkey /2003-2004 )Result Golden award for team for 2 consecutive years. )Fossilized shark teeth collector, Motivational speaker, trainer, mentor, internal auditor. Professional consultant on the risk assessment of IT Telecom & Energy, FCMS, Food & Beverages, Retail Sector Business procurement Process& Contracts, with full expertise on, negotiation & convincing power with 29 years expertise, working on global contractual projects. Experience of developing, implementing risk mitigation strategies, tactics. In depth knowledge of developing supplier risk assessment profiles, comprehensive knowledge, extensive experience with complex contract drafting and negotiations primarily in the high-tech IT Telco industry including, hardware, software purchasing consulting .Mentoring and strengthening current buying team and service delivery, working on a wide variety of projects, from IT Telco to Energy Sectors. Lecturing & coaching on “Transformation via Paradigm” .Creative Thinking Technics for Adults, Kids, Life &Personal development Coaching. Training on Human Relationships via Paradigm Shifts Personal & Corporate Success and Development. How to Manage Difficult Clients in Business &People in Life Communication Skills, Time Management Stress & Anger Management, Procurement and Vendor Management. Contract Management, Risk Management, Industrial Risks, Mobbing, Conflict Resolution, Negotiation Techniques, Effective Leadership, Presentation Skills.
Yorgancıoğlu's first book, published in 2003, commemorates the Nemrut Kommagene festival and the CD and book sales revenues of the poems are transferred to the education and tourism promotion in the East by the Governorate. 2. The book is currently a book that 65 thousand students read as a book, the income of 65 thousand students are transferred to the course materials and projects. This book was also published by the Governorate as a Culture publication.Cigdem is a world traveler that travels on five continents and also in Turkey and exhibits abroad, make presentations with performance. In addition, She conduct interviews with ambassadors from different countries or tribes of various civilizations. Cigdem Yorgancioglu sucessfully represented Turkey abroad in education, social sciences, arts (painting, poetry, theatrical performance, academic presentation, keynote speaker). Turkey for example America (Florida) -, Czechia (Prague), Switzerland (Geneve), Kosovo (Prishtine, Gjakov, Prizren), Qatar (Doha) China (Guangzhou), Iran (Tehran) our country .H. Çiğdem Yorgancıoğlu, who tells her experiences in TRT Turkish Radio Seyyah program and TV programs as a guest, is also involved in various social responsibility projects on Peace and Education. .
Cigdem , as energy expert(Contractual basis) and as energy magazine editor media member moderated two international energy related Forum panels. 7th International Energy Energy Forum held in Istanbul Shangri La Hotel in October 2018 and in Ankara Sheraton in November 2018.PPP Public-Private Cooperation Forum in Turkey
The first exhibition of Turkish products organised in Doha at the Qatar International Exhibition Center from October 3 to 6, 2009 with the theme “Made in Turkey in an effort to emphasize the competitiveness of the Turkish industry in the region and deepen the bilateral commercial relations between the Republic of Turkey and the State of Qatar.Her exhibition was supported by Istanbul Chamber of Commerce and Qatar Embassy at Doha.Her exhibition covered prominent media in Qatar Alazerra TV ,JaiHindi TV and Qatar Tribune Newspapers. Yorgancioglu enthusiast of Iranian Culture represented Turkey , at 28th Tehran International Book Fair 2015 that held at Imam Komeyni's Grand Mosalla Mosque/Tehran/Iran. attended by the support and the contribution of Consulate General of the Islamic Republic of Iran, Istanbul , Her keynote speech called "KEYSTONE of CULTURAL BRIDGE " regarding the Perception, Perspectives Culture, Art, Literature Society,Values,Negotiation Culture between Turkey and Iran at The momentous book fair in Middle East and Asia. She was inivited by the Peking University, Guangzhou Ministry the Chinese Poetry Research Institute of Peking University, the Chinese Poetry Research Center of Capital Normal University and the Chinese Poetry Society for the 100th Anniversary of Chinese New Poetry, jointly organized ,
Currently involved in Tango dance projects both in Turkey and abroad.
Recent activity as PERFORMING ARTS CURATOR : The Eating and Living Healthy Expo”, supported by numerous prominent institutions in Turkey:between 5-8 March 2020 in Istanbul Congress Center Harbiye Istanbul .The Tango Therapy Platform(TTP) under the scope of Expo was curated by Turkish economist, forensic sciences expert (Energy and IT Contracts) and performing artist milonguera Miss H.Cigdem Yorgancioglu...
3 rd Book Published MODERNISM- NOVUS ORDO SECLORUM:NEW WORLD ORDER ESKİ KÖYE YENİ MODERNITE -YENI DÜNYA DÜZENI. March 2020
Cross-disciplined globe-trotter (107 Countries completed as of Dec 2018) Turkish economist, instructor, auditor, mentor, judicial expert at Criminal and Civil Courts, academician (University), Visiting Professor (seminar basis), columnist, artist (Poet, creative writer, painter) , Diplomatic journalist was born in Istanbul 1968,–member of MSG Musical Work Owners Group Professional Association-NationalGeographic Society Member
Bachelor degree Faculty of Administrative Sciences Bachelor of Arts in Business Administration& Economics Bosphorus University. (double Major degree), Studied Law Certificate Associate Program in UK. Certified Notarized translator (English-Turkish) Licensed Scuba diver & licensed swimmer. (Apart from the Boshorus University Swimming Team awards; awarded licensed swimmer-Regular long distance swimming. Eurasia Corporate Games” Swimming on behalf of Turkcell leading GSM operator Telecommunication Company in Turkey /2003-2004 )Result Golden award for team for 2 consecutive years. )Fossilized shark teeth collector, Motivational speaker, trainer, mentor, internal auditor. Professional consultant on the risk assessment of IT Telecom & Energy, FCMS, Food & Beverages, Retail Sector Business procurement Process& Contracts, with full expertise on, negotiation & convincing power with 29 years expertise, working on global contractual projects. Experience of developing, implementing risk mitigation strategies, tactics. In depth knowledge of developing supplier risk assessment profiles, comprehensive knowledge, extensive experience with complex contract drafting and negotiations primarily in the high-tech IT Telco industry including, hardware, software purchasing consulting .Mentoring and strengthening current buying team and service delivery, working on a wide variety of projects, from IT Telco to Energy Sectors. Lecturing & coaching on “Transformation via Paradigm” .Creative Thinking Technics for Adults, Kids, Life &Personal development Coaching. Training on Human Relationships via Paradigm Shifts Personal & Corporate Success and Development. How to Manage Difficult Clients in Business &People in Life Communication Skills, Time Management Stress & Anger Management, Procurement and Vendor Management. Contract Management, Risk Management, Industrial Risks, Mobbing, Conflict Resolution, Negotiation Techniques, Effective Leadership, Presentation Skills.
Yorgancıoğlu's first book, published in 2003, commemorates the Nemrut Kommagene festival and the CD and book sales revenues of the poems are transferred to the education and tourism promotion in the East by the Governorate. 2. The book is currently a book that 65 thousand students read as a book, the income of 65 thousand students are transferred to the course materials and projects. This book was also published by the Governorate as a Culture publication.Cigdem is a world traveler that travels on five continents and also in Turkey and exhibits abroad, make presentations with performance. In addition, She conduct interviews with ambassadors from different countries or tribes of various civilizations. Cigdem Yorgancioglu sucessfully represented Turkey abroad in education, social sciences, arts (painting, poetry, theatrical performance, academic presentation, keynote speaker). Turkey for example America (Florida) -, Czechia (Prague), Switzerland (Geneve), Kosovo (Prishtine, Gjakov, Prizren), Qatar (Doha) China (Guangzhou), Iran (Tehran) our country .H. Çiğdem Yorgancıoğlu, who tells her experiences in TRT Turkish Radio Seyyah program and TV programs as a guest, is also involved in various social responsibility projects on Peace and Education. .
Cigdem , as energy expert(Contractual basis) and as energy magazine editor media member moderated two international energy related Forum panels. 7th International Energy Energy Forum held in Istanbul Shangri La Hotel in October 2018 and in Ankara Sheraton in November 2018.PPP Public-Private Cooperation Forum in Turkey
The first exhibition of Turkish products organized in Doha at the Qatar International Exhibition Center from October 3 to 6, 2009 with the theme “Made in Turkey in an effort to emphasize the competitiveness of the Turkish industry in the region and deepen the bilateral commercial relations between the Republic of Turkey and the State of Qatar. Her exhibition was supported by Istanbul Chamber of Commerce and Qatar Embassy at Doha. Her exhibition covered prominent media in Qatar Aljazeera TV ,JaiHindi TV and Qatar Tribune Newspapers. Yorgancioglu enthusiast of Iranian Culture represented Turkey , at 28th Tehran International Book Fair 2015 that held at Imam Khomeini’s Grand Mosalla Mosque/Tehran/Iran. attended by the support and the contribution of Consulate General of the Islamic Republic of Iran, Istanbul , Her keynote speech called "KEYSTONE of CULTURAL BRIDGE " regarding the Perception, Perspectives Culture, Art, Literature Society,Values,Negotiation Culture between Turkey and Iran at The momentous book fair in Middle East and Asia. She was inivited by the Peking University, Guangzhou Ministry the Chinese Poetry Research Institute of Peking University, the Chinese Poetry Research Center of Capital Normal University and the Chinese Poetry Society for the 100th Anniversary of Chinese New Poetry, jointly organized ,
Currently involved in Tango dance projects both in Turkey and abroad.
Recent activity as PERFORMING ARTS CURATOR : The Eating and Living Healthy Expo”, supported by numerous prominent institutions in Turkey:between 5-8 March 2020 in Istanbul Congress Center Harbiye Istanbul .The Tango Therapy Platform(TTP) under the scope of Expo was curated by Turkish economist, forensic sciences expert (Energy and IT Contracts) and performing artist milonguera Miss H.Cigdem Yorgancioglu...

Katılım Detayları

​Program kişi katılım bedeli: 950 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

WhatsApp Image 2022-11-21 at 21.06.49.jpeg
bottom of page